جوفریزر

جو فریزر یکی از معروف ترین بوکسور‌های آمریکا و جهان بود که ب ه دلیل مبارزه با محمد علی کلی و شکست دادن این بوکسور مشهور شد
. او از دلِ فقر به عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان رسید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10