تایسون فیوری

تایسون فیوری، فوق ستاره بوکس پس از پیروزی مقابل دیلیان وایت، بار دیگر پایان دوران حرفه‌ای خود را تایید کرد.
این بوکسور بریتانیایی در طول سال‌ها فعالیت به اعتیاد به الکل و کوکایین، افزایش وزن بسیار زیاد و افسردگی غلبه کرده است. او به رینگ بازگشت و خودش را به عنوان یکی از اسطوره‌های این رشته ثابت کرد. او هم‌چنین به دلیل اظهارات عمومی که جنسیت ستیزانه و ضد یهود بود مورد انتقاد قرار گرفت.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10